Riktlinjer för verksamhet under Covid-19

Plantskolornas verksamhet ska vara berikande och skapa ett mervärde för deltagarna, något som vi vill möjliggöra även under tider där vi alla behöver ta extra hänsyn till varandra i och med rådande pandemi. Som organisation värnar Norrbottensmusiken om att bedriva verksamhet under trygga förutsättningar i samverkan med de individer som deltar. Följande riktlinjer för verksamheten är framtagna i samråd mellan producenter, konstnärliga ledare samt länsmusikchef och grundar sig i de råd som kommit från Folkhälsomyndigheten, Sveriges Orkesterförbund samt Sveriges Körförbund.

Till och med mars månad är Plantskolornas fysiska träffar inställda och vi försöker hitta möjligheter för hur vi kan fortsätta jobba med varandra digitalt. 

Ny information läggs ut löpande när nya beslut tas. 

Dessa restriktioner och riktlinjer gäller då vi får börja samla oss till läger igen: 

 • Repetitioner sker i större lokaler, där deltagarna kan placeras i enlighet med FHMs rekommendationer. Lokalerna ska i möjligaste mån ha tillgång till god ventilation, vädringsmöjligheter, samt att repetition sker under kortare pass. Vi ser även goda möjligheter att repetera sektions-/stämvis för att minska antalet deltagare i samma rum.
 • Samtliga deltagare använder personliga noter, egen penna och dylikt material. Det ska finnas ett notställ/person på plats vid repetition. Handsprit ska alltid finnas tillgängligt i lokalerna och varje deltagare ansvarar för att hålla god handhygien inför och efter varje repetitionstillfälle.
 • Kost och logi – Max 1-2 deltagare/rum. De som har möjlighet får med fördel bo hemma för att minska trängsel. I samband med måltider ska alla deltagare tvätta och sprita händerna noga innan och efteråt, vi försöker i möjligaste mån erbjuda bordsservering/matlådor istället för stor buffé och måltider kan om möjligt förtäras utomhus. Vid behov ordnar Norrbottensmusiken med rullande matschema för att minska antalet personer i lokalen samtidigt.
 • Vi hjälps alla åt att komma ihåg att hålla avstånd, god handhygien och hosta/nysa i armvecket även i pauser.
 • Förutom repetitioner planeras utomhusaktiviteter in, både för att säkra avstånden, byta luft i repetitionssalar samt ur hälsofrämjande synpunkt.
 • Vi strävar efter att minimera transportsträckor i samband med lägerhelger för att på så vis minska tiden vi sitter flera personer i samma fordon. Vid behov bokar Norrbottensmusiken in extrabussar/minibussar för att kunna ta färre personer per fordon.
 • För de tillresande deltagarna som behöver resa längre sträckor – Dessa ska enbart göra detta om de är friska och känner sig trygg med att resa. Kontakta producent vid behov av rådgivning.
 • Strikta regler med att vid minsta symtom stannar vi hemma, vilket gäller alla. Skulle deltagare påvisa symtom och behöver ställa in med kort varsel görs detta utan debitering. Om producent/konstnärlig ledare visar symtom ställs lägerhelgen in utan debitering. 

Om någon närvarande skulle påvisa symtom under/strax efter lägerhelg gäller följande:

 • Om person/personer påvisar symtom under helgen ska denna/dessa genast åka hem.
 • Personen/personerna i fråga ska kontakta producent för lägerhelgen. Denna sprider informationen vidare så att samtliga deltagare får kännedom om detta.
 • Personen/personerna rekommenderas att testa sig för att sedan delge resultatet till respektive producent som sedan kan delge övriga närvarande.

  För att värna den personliga integriteten delger inte producenten övriga deltagare vem/vilka som påvisar symtom.

För att ta del av det material som ligger till grund för Norrbottensmusikens Plantskolors verksamhet se länkar nedan.


Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/

Sveriges Orkesterförbund
https://www.orkester.nu/coronavirus-hur-kan-vi-agera-i-orkestervarlden/

Sveriges Körförbund
https://www.sverigeskorforbund.se/sites/default/files/blurbs/files/tips_och_rad_ht2020.pdf