Swedish Wind Power

– ett utvecklingsprojekt för blåsmusikens återväxt

Norrbottensmusiken driver sedan hösten 2022 pilotprojektet Swedish Wind Power tillsammans med Blåsarsymfonikerna i Stockholm och Musik i Syd. Parterna representerar geografisk spridning, olika förutsättningar och inte minst en stark vilja till utveckling. I projektet ingår även samarbetsparterna Musikhögskolan i Malmö, Musikhögskolan i Piteå och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm samt Marinens Musikkår i Karlskrona. 

Bakgrunden till projektet är bland annat den kris som framkom i de omfattande undersökningar som Blåsarsymfonikerna presenterade under 2021 och 2022 (läs mer om dem här och här) som visade på en stor ojämlikhet inom nyrekrytering av blåsmusiker, både socialt, ekonomiskt och geografiskt samt att det saknas blåsmusiker till Sveriges orkestrar. Därför initierades ett bredd projekt där hela utbildningskedjan och fältet involverades och  där utbytet av erfarenheter och etablering av samarbeten med andra aktörer inom blåsmusik var en viktig del med ett stort fokus på att ”göra verkstad” och nå ut till målgrupperna – endast genom samverkan kan vi förändra! 

I maj 2022 beviljade Statens Kulturråd ett 1-årigt stöd om 800 000 kr för att genomföra ett pilotprojekt för att främja återväxten av blåsmusiker samt blåsmusiken som konstart. I december 2022 beviljades projektet även ett tvåårigt stöd om totalt 2,5 miljoner kronor från Svenska Postkodstiftelsen för att särskilt kunna fokusera på barn och ungas möjlighet att musicera och vara skapande människor. 

 – Idag ser möjligheten för barn att få tillgång till ett eget musicerande mycket olika ut i Sverige. När det gäller orkesterinstrument, så som blåsinstrument, har antalet barn som börjar spela ett sådant 2 instrument sjunkit drastiskt. Vi är därför glada över att stödja Vänföreningen till Blåsarsymfonikerna i deras arbete att möjliggöra för barn och unga att spela, och ta del av, blåsmusik och därmed också öka tillgången till kultur och eget skapande för målgruppen, sa Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen, i samband med att projektet beviljades stöd. 

Projektet stöttas även av Region Norrbotten samt genom egna insatser från Blåsarsymfonikerna och Musik i Syd. 

Kontakt

För mer information, kontakta den regionala samordnaren Staffan Eriksson, staffan.eriksson@norrbotten.se eller projektledare Noomi Hedlund, noomi@onaboat.se, 070-456 69 57.

PROJEKTETS SYFTE OCH MÅLGRUPP 

Projektet syftar till att möjliggöra för barn och unga att spela, och ta del av, blåsmusik. Med nationella samarbetsparter vill vi möjliggöra för fler att börja spela ett instrument, oavsett bakgrund. Projektet omfattar insatser inom hela infrastrukturen, från förskola och uppåt, men har barn i åldrarna 5-15 år som prioriterad målgrupp. Både bredd och spets ingår i projektet. 

Projektet omfattar även fritidsmusiklivet, utbildningsnätet och frågor som relaterar till återväxten, t ex frågan om tillgång till instrument, frågan om synlighet samt frågan om politiska prioriteringar.