Kulturplan 2018-2021

Avdelningen för Regional utveckling och Kultur har det samlade ansvaret för Region Norrbottens insatser inom kulturområdet. Organisatoriskt tillhör Norrbottensmusiken enheten Kultur och utbildning inom avdelningen Regional utveckling och vi arbetar med kultur utifrån ett länsperspektiv.

Norrbottens kulturplan; Kulturplan för Norrbotten och dess kompletteringar har uppmärksammats i många olika sammanhang och är ett viktigt verktyg för vår gemensamma utveckling av Norrbottens kulturliv. Kulturplanen är ett arbete i enlighet med den statliga kultursamverkansmodellen och föregås av ett antal dialoger med länets kommuner, konstområden och fokusområden såsom barn och unga, nationella minoriteter och urfolk, kultur och hälsa med flera.

Här hittar du KULTURPLANEN I SIN HELHET för åren 2018-2021.

Om Norrbottensmusiken i Kulturplanen för de kommande åren:
Länsmusikorganisationen Norrbottensmusiken är en kulturinstitution vid Region Norrbotten som erbjuder professionell scenkonst med varierad repertoar för barn, unga och vuxna. Kontinuerliga turnéer genomförs i länets samtliga fjorton kommuner via konsertarrangörsavtal och etablerade konsertarrangörsnätverk. Då verksamheten inte har ett eget konserthus eller motsvarande och inte själva agerar konsertarrangör, är kvantitativa och kvalitativa aspekter av dessa konsertarrangörsnätverk av största vikt. Det innehållsliga utbudet produceras av verksamhetens fasta ensembler i de två geografiska enheterna Luleå respektive Piteå. I Luleå återfinns storbandet Norrbotten Big Band, som i samarbeten med kompositörer och solister, skapar ett utbud som sträcker sig över folk- och världsmusik till pop och soul med ett särskilt ansvar för nyskriven musik inom storbandsgenren. Det sistnämnda gestaltas tydligast genom den årligt återkommande huskompositörproduktionen som mynnar ut i en radiosänd konsert i Sveriges Radio samt en skivproduktion i samarbete med skivbolaget Naxos. Norrbottensmusiken producerar även skolföreställningar för barn och unga. I syfte att stärka samarbetsformerna genomförs en årlig utbudsdag där de professionella kulturskaparna från regionen ges möjlighet att sälja in egenproducerade barn- och ungdomsproduktioner för länsturné i Norrbottensmusikens regi. Norrbottensmusikens enhet i Piteå är en av Sveriges flitigaste beställare av nyskriven musik inom konstmusikområdet, vilket gestaltas tydligast av den fasta kammarmusikensemblen Norrbotten NEO. Deras kontinuerliga samarbeten med kompositörer och kompositionsutbildningar bidrar till utveckling av konstmusiken, inte bara i länet utan också nationellt, främst genom residensverksamhet och internationellt genom festivalmedverkan och andra nätverk inom den nutida konstmusikscenen. I det internationella arbetet tar ensemblen ansvar för att repertoarsätta svenska kompositörer i mycket stor utsträckning. Musikinspelningar för skivproduktioner är en naturlig del av det löpande produktionsarbetet. Piteå Kammaropera med Kyrkoopera axlar också ett stort ansvar för nyskriven konstmusik. Detta genom att i hög grad beställa nyskrivna kammaroperor till den årliga kammaroperaproduktionen vars turnéområde innefattar, förutom Norrbotten, även de övriga tre norrlänen genom samarbetet med kommunalförbundet Norrlands nätverk för musikteater och dans. Norrbottens Kammarorkester vars konstmusikprofil har sin tonvikt på äldre konstmusik kan också ses som en kompetensutvecklingssatsning för en grupp av länets musiker som till största delen arbetar som musiklärare. Norrbottensmusiken bedriver tre länsrekryterande ungdomsspetsensembler med sammanlagt ett hundratal ungdomar; Norrbotten Ungdomssymfoniker, Arctic Youth Jazz Orchestra och Arctic Light, vilka konstnärligt och pedagogiskt stimulerar tillväxten av unga musiker och sångare i Norrbotten. Rekrytering av deltagare sker i samverkan med kulturskolorna och ensemblerna fyller en viktig regional funktion då kommunerna inte själva har underlaget för ensembler på den nivån. Samarbetet med länets kulturskolor och högre musikutbildningar är viktiga både som rekryteringsbas och samverkanspartners. 45 Utöver detta arbetar Norrbottensmusiken med kompetensutveckling men även med visst ekonomiskt stöd till utbildningsinsatser på musikområdet i samverkan med länets kulturskolor. Som exempel på detta kan nämnas satsningen på Music Teacher Big Band samt en rad projekt för att stärka orkesterinstrumentens ställning. Det långsiktiga och målmedvetna arbetet med att förstärka samarbetet mellan Norrbottensmusikens ensembler och högre musikutbildningar i landet har varit framgångsrikt. I dag finns etablerade samarbeten med arrangerings-, kompositions- och dirigentutbildningar samt forskningsprojekt vid flera universitet. Det interregionala samarbetet Musik i Norr innebär en förstärkning av musikutbudet i de fyra norrlänen genom ett turnéutbyte mellan Norrbottensmusiken, NorrlandsOperan, Scenkonstbolaget och Estrad Norr. Som en följd av det tidigare Interreg-projektet Music on Top har Norrbottensmusiken och Kultur i Troms inlett samtal om samarbetsformer.