Värdegrund och vision

Norrbottensmusiken arbetar i enlighet med Region Norrbottens vision, värdegrund och verksamhetsidé:

Vision

Tillsammans för Norrbotten – Bästa livet, bästa hälsan

Värdegrund

Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn och vilar på respekten för människovärdet som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konventioner. Den betonar demokrati genom:

  • Alla människors lika värde
  • Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande
  • Öppenhet, samverkan och hållbarhet

Verksamhetsidé

Region Norrbotten arbetar för norrbottningarnas – flickors, pojkars, kvinnors och mäns och de som vill definiera sig på annat sätt – välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val.

Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska vi verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov och i allt väsentligt solidariskt finansieras genom skatter.

Genom aktiva insatser för regional utveckling, kulturverksamhet och kollektivtrafik ska Region Norrbotten bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö.

Sexuella trakasserier

Norrbottensmusikens ledning och personal accepterar inte förekomsten av sexuella trakasserier i någon form utan förväntar att alla medverkar i att förebygga och motverka detta. Särskild handlingsplan mot sexuella trakasserier finns framtagen och kan erhållas i samband med anställning.