Jämställt storband-ett nytt samverkansprojekt

Inom storbanden råder stor manlig dominans - hur kommer det sig? Tillsammans med Bohuslän Big Band och Visby Storband har vi i Norrbotten Big Band fått pengar från Kulturrådet för att utreda varför könsfördelningen är så snedfördelad inom våra jazzorkestrar. 

Projektet Jämställt Storband har tilldelats 300 000 kronor i utvecklingsbidrag från Kulturrådet. En projektledare och en genusvetare har anställts inom projektet.

Projektbeskrivning:
I Sverige finns tre regionala professionella storband – Visby storband, Bohuslän Big Band och Norrbotten Big Band som administreras av Gotlandsmusiken, Vara Konserthus och Norrbottensmusiken. De tre storbanden är homogena med avseende på kön och en aspekt som identifierats är att den stora andelen som söker de tjänster som utlyses är män.  I samverkansprojektet Jämställt Storband har de tre organisationerna gått samman och sökt utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att förstå och arbeta med den ojämna könsrepresentationen inom den professionella regionala storbandsmiljön.

Första året i ett troligen treårigt projekt ligger fokus på att med hjälp av djupintervjuer få ökad förståelse för mekanismer och strukturer som kan ha betydelse för den ojämna könsrepresentationen. Djupintervjuer görs med grupper som i mindre grad är representerade i de professionella regionala storbanden men som spelar eller har spelat i storband, bland annat kvinnor som spelat i regionala ungdomsstorband.

Undersökningen är ett antal kvalitativa nedslag för att uppnå en djupare förståelse för vilka faktorer som kan spela roll för exempelvis karriärvägar i branschen. Utifrån det vill vi utveckla en fortsättning på projektet som kan bidra till mer inkluderande storband och bredare könsrepresentation över tid. Fokus ligger främst på frågan om könsrepresentation men med öppenhet för hur olika strukturer samverkar. 

Storbandsmiljön är inte isolerad utan hänger samman med genusmönster i Jazzsverige och samhället i stort. Förutom intervjuer förs därför även samtal med aktörer utanför de regionala storbanden, exempelvis musikpedagogiska miljöer och intresseorganisationer. 

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller input till projektet! 


Ida Jarlgren
Projektledare för Jämställt storband
ida.jarlgren@gotlandsmusiken.se, 073-0238566